Education and Teacher Training

Programmes Language Duration Price
EIT-KIC Master in Energy (Leuven et al)
Graduate

English

24 months

8000 euros
Master of Educational Studies (Leuven)
Graduate

English

12 months

1250-6600 euros